Lektori a prezentujúci

Doc. Mgr. Katarína Mišíková, PhD.

Prednáša na Filmovej a televíznej fakulte Vysokej školy múzických umení v Bratislave o dejinách filmu, kognitívnej a naratívnej teórii a analýze filmu. Je autorkou monografie Mysl a příběh ve filmové fikci (2009), desiatok článkov a štúdií v domácich i zahraničných časopisoch a zborníkoch.  Je spoluautorkou elektronických skrípt Kapitoly z dejín svetového filmu (2015) a spoluautorkou a (ko)editorkou kolektívnych monografií Metamorfózy študentskej tvorby (2011), Nový slovenský film (2015), Transformation Processes in Post-Socialist Screen Media (2016) a koeditorkou zborníka Slovenský film v roku 2016 (2017). V súčasnosti sa venuje výskumu rozprávania v slovenskom filme po roku 1989 a príležitostne aj filmovej kritike. Pôsobí v redakčných radách filmologických časopisov Kino-Ikon a Studies in Eastern European Cinema. Bola členkou odborných komisií Audiovizuálneho fondu pre hraný film, animovaný film a vzdelávacie a edičné aktivity. Je členkou Vedeckej a umeleckej rady FTF VŠMU, Vedeckej a edičnej rady Slovenského filmového ústavu a Edičnej komisie FTF VŠMU. Medzi jej profesionálne aktivity patrí aj popularizácia filmu a myslenia o filme. Je spoluautorkou rozhlasového seriálu Kino-Ucho (2012-14) a edukatívnych projektov Filmový kabinet deťom (2014), Filmová výchova pre pedagógov a študentov stredných škôl (2016) a Obrazy (proti) extrémizmu (2018).

Zobraziť

Ing. Peter Šulej

Doteraz mu vyšli básnické zbierky: Porno (1994), Kult (1996), Pop (1998), v jednom vydaní ako Prvá trilógia (2010) a tzv. Modrá trilógia Návrat veľkého romantika (2001), Archetypálne leto (2003) a Koniec modrého obdobia (2008). Je spoluautorom projektu Generator x: Hmlovina (1999) a autorom dvoch zbierok sci-fi poviedok: Misia (1995), za ktorú získal Cenu Karla Čapka za najlepšiu novelu a Elektronik Café (2001). V roku 2003 mu v Katovickom vydavateľstve Ars Cameralis vyšiel výber z poézie pod názvom Wierzse. Je spoluautorom štyroch tanečných predstavení: Love In Bilingual Motion (námet, texty 2004) a Anjel 2 (koncept, texty, 2008), Všetko,  čo mám rada (texty, 2012) a Objekty výskumu (koncept, 2013). V roku 2009 mu vyšiel vo vydavateľstve LCA román História. V roku 2013 vychádza Generator x_2: Nové kódexy v autorskom zložení Habaj / Macsovszký / Šulej. Je aj autorom viacerých rozhlasových hier. Jeho poézia a próza bola preložená do mnohých európskych jazykov a odznela na medzinárodných festivaloch. Naposledy výbery z jeho poézie knižne vyšli v chorvátskom preklade pod názvom Povratak velikog romantičara (2013) a v macedónskom preklade pod názvom Industrijalna ljubav (2015). Začiatkom roka 2018 vychádza v macedónštine román História. Autor je jedným z hlavných predstaviteľov experimentálnej poézie. Je šéfredaktorom časopisu o súčasnej kultúre a umení Vlna. Posledná zbierka poézie vyšla na konci roku 2014 s názvom Nódy. V roku 2015 vychádza román Spolu (nominácia na cenu Anasoft litera 2016) a v roku 2019 román fytopaleontológia (opäť nominácia na cenu Anasoft litera 2020). Žije v Bratislave.

Zobraziť

Doc. PhDr. Elena Knopová, PhD.

Vedecká pracovníčka,  riaditeľka Ústavu divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV a pedagogička na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici, od roku 2018 je tiež hlavnou organizátorkou  medzinárodnej Banskobystrickej teatrologickej konferencie a editorkou zborníkov z tejto konferencie.  Spolupracuje na rôznych projektoch s profesionálnymi činohernými a bábkovými divadlami a kultúrnymi inštitúciami na Slovensku (vzdelávanie publika, dramaturgia festivalov, členka porôt a kritických platforiem).  Je autorkou a spoluautorkou viacerých monografií, napr. Súčasné slovenské divadlo v dobe spoločenských premien, Divadlo nielen ako umelecká aktivitaDejiny slovenskej drámy 20. storočiaSvet kontroverznej drámy.

Zobraziť

Doc. Mgr. Jana Dudková, PhD.

V roku 2001 ukončila štúdium filmovej vedy na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. V tom istom roku nastúpila do vtedajšieho Kabinetu divadla a filmu SAV, a dnes pôsobí ako samostatná vedecká pracovníčka v jeho novej podobe pod názvom Ústav divadelnej a filmovej vedy CVU SAV v Bratislave. V rokoch 2001-2012 pôsobila aj ako asistentka na FTF VŠMU v Bratislave a v roku 2013 získala docentské miesto na FF UK v Prahe. Je autorkou niekoľkých desiatok odborných štúdií publikovaných na Slovensku a v zahraničí, ako aj  troch samostatných knižných monografií: Línie, kruhy a svety Emira Kustiricu (2001), Balkán alebo metafora. Balkanizmus a srbský film 90. rokov (2008) a Slovenský film v ére transkulturality (2011). Jej štvrtá monografia Zmena bez zmeny. Obraz spoločenskej zmeny v slovenskej televíznej fikcii (2021) vychádza v októbri v Slovenskom filmovom ústave. Je tiež spolueditorkou monografie Transformation Processes in Post-Socialist Screen Media (2016; spolu s Katarínou Mišíkovou).

Zobraziť

Doc. Mgr. Art. Ivan Ostrochovský, ArtD.

Absolvoval štúdium dokumentárnej tvorby na FTF VŠMU. Po niekoľkých dokumentárnych krátkych filmoch a seriáloch režíroval svoj debutový celovečerný dokument Zamatoví teroristi (2013), spolu s P. Pekarčíkom a P. Kerekešom, ktorý mal premiéru v Berlinale v roku 2014 a získal Cenu čitateľa tagesspiegelu. Okrem toho aj cenu FEDEORA na MFF Karlovy Vary, Zvláštne uznanie na Planete + Doc, Cenu FIPRESCI na MFF Novi Sad a Zvláštne uznanie poroty na MFF v Hamptons. Bol predstavený na Hot Docs Toronto, Vilnius FF, Sofia IFF, Transilvania IFF, Odessa IFF, Trieste FF. Debutový film Koza (2015) oslávil svetovú premiéru v Berlinale v roku 2015. Riaditeľ festivalu ho vybral za nominanta na cenu za najlepší prvý film. Svojimi úspechmi pokračoval na festivale Vilnius FF (Cena za najlepší film, Art Cinema Award), Hongkongskom MFF, goEast FF (najlepší režisér, cena FIPRESCI), MFF IndieLisboa (TVCine & Séries), JeonJu, FIF Neisse (najlepší film) ), MFF Tarkovsky Zerkalo, MFF Transilvania, FF v Bruseli, Olhad de Cinema (najlepší film, cena kritikov Abraccina), edinburské MFF, La Rochelle FF, cena Palića FF (Seyfi Teoman Award), Pula FF (najlepší film, špeciálne uznanie), MFF v Toronte, MFF v správach pre mužov, MFF Mar del Plata (Silver Astor za najlepšiu réžiu, cena SIGNUS), Sevillský európsky FF, Solúnsky MFF, MFF Melbourne, Štokholmský IFF, MFF Black Nights Tallinn a mnoho ďalších. Bol tiež zaradený do užšieho výberu European Film Awards Selection 2015 a v roku 2016 bol slovenským nominantom na cenu Oscar. Celovečerný hrany film Služobníci /2020/  je tretím filmom uvedeným na Berlinale v súťažnej sekcii Encouters. Na celovečernom filme  Cenzorka (r. P. Kerekes, 2021) sa podieľal ako autor námetu a scenára. Spolu so spoluscenáristom  Petrom Kerekešom ziskali v sekcii Orizzonti Venice film festival cenu za scenár. Ako producent prevádzkuje  dve výrobné spoločnosti – Sentimentálfilm  a Punkchart films

Zobraziť

Mgr. Art. Zuzana Liová, ArtD.

Vyštudovala dramaturgiu a scenáristiku na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave, v roku 2007 absolvovala doktorandské štúdium, kde pôsobí v Ateliéri scenáristickej tvorby ako odborná asistentka. Ako dramaturgička pôsobila v spoločnosti Trigon a tiež v Slovenskej televízii. V roku 2005 debutovala scenáristicky i režijne televíznym filmom Ticho. Film získal Cenu ministra kultúry Českej republiky za najlepší film krajín Vyšehradu na 46. MFF pre deti a mládež v Zlíne. V roku 2006 sa zúčastnila ScripTeastu a v nasledujúcom roku jej na MFF v Cannes bola udelená Cena TVP Krzysztofa Kieślowského za scenár k jej druhému dlhometrážnemu hranému filmu Dom, ktorý nakrútila v roku 2011. Dom bol vo svetovej premiére uvedený v sekcii Forum na MFF Berlinale 2011. Z festivalu v Palm Springs si o rok neskôr odniesla hlavnú cenu v kategórii New voices/New visions. V roku 2012 nakrútila časť dokumentárneho cyklu Slovenské kino – Ženy v slovenskom filme. O rok neskôr sa podieľala na kolektívnom filme Slovensko 2.0 (poviedka: Bez vôňe) a zároveň dokončila pilotný diel dokumentárnej série Prvá venovaný Magde Husákovej Lokvencovej. Pôsobila ako dramaturgička filmov Marka Škopa Eva Nová (2015) a Nech je svetlo (2019).

Zobraziť

Prof. Dušan Trančík, ArtD.

V rokoch 1964 až 1970 študoval strihovú skladbu na FAMU v Prahe. Jeho dva krátkometrážne filmy Fotografovanie obyvateľov domu (1968) a Šibenica (1969) sú absolventskými filmami. Až do roku 1975 nakrúcal iba krátkometrážne a televízne filmy. V celovečernej hranej filmovej tvorbe debutoval filmom Koncert pre pozostalých (1976). Odvtedy nakrútil desať celovečerných hraných filmov, najznámejšie sú Víťaz (1978), Pavilón šeliem (1982), Iná láska (1985). V roku 2001 ukončil doktorandské štúdium na VŠMU v Bratislave, v roku 2004 sa habilitoval na docenta na FAMU v Prahe a v súčasnosti inauguroval na profesora. Pedagogicky pôsobil na VOŠF v Zlíne, Filmovej fakulte VŠMU a FAMU Praha.

Zobraziť

Prof. PhDr. Jelena Paštéková, CSc.

Vyštudovala estetiku a slovenčinu na Filozofickej fakulte UK v Bratislave, vedeckú ašpirantúru absolvovala v Literárnovednom ústave SAV, kde pracovala do roku 2018 (v rokoch 1999-2006 ako riaditeľka). V 90-tych rokoch krátky čas pôsobila v Slovenskom filmovom ústave a začala prednášať na FTF VŠMU. V súčasnosti je členkou Katedry audiovizuálnych štúdií. Je profilujúcou autorkou koncepcie predmetu Dejiny slovenskej kinematografie  pre praktické ateliéry, ktorý sa opiera o živý kontakt so slovenskou filmovou históriou prostredníctvom konkrétnych audiovizuálnych diel. Predmet prispieva k utváraniu identity a k spoznávaniu širších kultúrnych kontextov súčasného umenia. Je členka Rady audiovizuálneho fondu. Autorka monografii Dejiny slovenskej kinematografie (1997) a Dejiny slovenskej kinematografie 1896-1969 (2016 – spolu s V. Macekom), Rozprávanie o rozprávaní (2009), Dobrí predkovia a démoni (2013-2%14), kolektívnych vedeckých prác Poetika a politika (2006), Súčasné filmové teórie I. Nové rámce, iné problémy (2019). Od roku 2015 sa kontinuálne podieľa na diskusných paneloch, hodnotiacich audiovizuálnu produkciu predchádzajúceho roka v rámci Týždňa slovenského filmu.

Zobraziť

Prof. Rudolf Urc, ArtD.

Dramaturg, publicista, režisér animovaných a  dokumentárnych filmov. V roku 1959 absolvoval dramaturgiu na pražskej FAMU, začínal v Spravodajskom filme a  v Štúdiu krátkych filmov, stál pri obrode dokumentarizmu. Nakrútil rad dokumentov (napr. Človek z Málinca, 1959), portréty osobností Slovenského národného povstania (Príbeh jednej misie, 1967, Generáli I., II., 1969 a i.), v šesťdesiatych rokoch bol hlavným dramaturgom Štúdia krátkeho filmu. V roku 1971 bol z politických dôvodov preradený do Štúdia animovaného filmu, kde pomáhal vybudovať tvorivú základňu v Slovenskom filme v Bratislave. Režíroval animované filmy: Oráč a obri (1975), Minútky na vrátnici (1978), Prvá trieda (1984), večerníčkové seriály Dada a Dodo (1988), Rozprávky z nočnej košieľky (1990), bol spolurežisérom seriálu Bratislavské rozprávky (1991). Po roku 1990 sa vrátil k žánru historického dokumentu a k portrétom osobností (Žalm o spravodlivýchJUDr. Ján PapánekZápisky z mŕtveho domu č. 2Historická panoráma – Povstaleckí generáli, seriál Fragmenty zo Slovenského štátu 1939-1945 a i.). Stál pri založení tradície nesúťažného festivalu Bienále animácie Bratislava (BAB) a tiež Katedry animovanej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU (1993). Napísal knihy Animovaný film (1980), Slovenský animovaný film (s Marianom Veselým, 1994), Traja veteráni za kamerou (1998), Viktor Kubal (2010), Neviditeľné dejiny dokumentaristov (2017). Počas Týždňa slovenského filmu v roku 2019 mu bola slávnostne udelená Cena Petra Mihálika – za celoživotný prínos v oblasti slovenskej filmovej vedy. V roku 2020 mu prezidentka Zuzana Čaputová udelila Pribinov kríž I. triedy „za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti animovaného filmu“.

Zobraziť

Mgr. Art. Eva Filová, ArtD.

Absolvovala Vysokú školu výtvarných umení (1996) a Filmovú a televíznu fakultu VŠMU (2006), kde pedagogicky pôsobí. Venuje sa hlavne dejinám slovenského filmu, rodovej problematike a prienikom filmu a výtvarného umenia. Je autorkou knihy Eros, sexus, gender v slovenskom filme (2013), Slovenský štát vo filme. Dokumentárna a hraná tvorba po roku 1945 (2020; spoluautorka E. Vženteková), spoluautorkou rozhlasového cyklu Kino-Ucho (2012 – 2014) a niekoľkých edukatívnych projektov. V rokoch 2014 až 2020 dramaturgicky a lektorsky pripravovala pásma krátkych filmov pre filmotéku kina Lumière a  spolupracovala s festivalmi 4 živly, Febiofest, Art Film Fest a ďalšími.

Zobraziť

Mgr. Petra Hanáková, PhD.

Absolvovala Vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte UK a bakalársky tiež Filmovú vedu na VŠMU v Bratislave. Pracovala na Ústave Dejín umenia SAV, na Katedre vied o umení FTF VŠMU a na Inštitúte umenia a vedy VŠVU. Od roku 2008 je kurátorkou Zbierky iných médií v Slovenskej národnej galérii a od roku 2020 pracuje tiež v Slovenskom filmovom ústave (Oddelenie vedy a výskumu). Venuje sa teórii múzea, slovenskej filmovej a vizuálnej kultúre dvadsiateho a aktuálneho storočia a kurátorstvu výstav. Je (medzi iným) autorkou monografie Paľo Bielik a slovenská filmová kultúra (SFÚ, 2010) a publikácie o dejinách umeleckej prevádzky 90. rokov Ženy-inštitúcie? (VŠVU/Slovart 2010).

Zobraziť

Doc. Mgr.Art. Ľubomír Viluda, ArtD.

Absolvoval Dokumentárnu tvorbu na Fakulte dramatických umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Habilitoval na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU v Bratislave. Pracoval ako vedúci katedry Dokumentárnej tvorby na Akadémii umení v Banskej Bystrici a od roku 2020 je dekanom Fakulty dramatických umení AU v Banskej Bystrici. Venuje sa najmä tvorbe dokumentárnych filmov ako autor scenárov, kameraman a režisér. Je spoluautorom (okrem iných) dokumentárnych filmov: Ovčiarskou cestou (2020), Hubertov odkaz (2019), Dekretovo dedičstvo (2017), Sedem hriechov civilizácie (2016), Poľana (2016) a Po tajomných stopách Slovanov (2014)

Zobraziť

Doc. Mgr. Art. Marek Šulík, ArtD.

Absolvoval réžiu dokumentárneho filmu na FTF VŠMU. Okrem réžie dokumentárnych filmov (Ťažká dušaNechcené detiCesta Magdalény Robinsonovej atď.) sa venuje filmovému a televíznemu strihu (FREMMuž
so zajačími ušami
Zamatoví teroristi atď.). Na VŠMU pôsobí ako pedagóg v Ateliéri dokumentárnej tvorby. V roku 2005 založil projekt Rodinné archívy – zbierku amatérskych a rodinných filmových záznamov. Zbierka je prístupná odbornej verejnosti na stránke www.rodinnearchivy.sk

Zobraziť

Ing. Peter Csordás

Pracuje v Slovenskom filmovom ústave ako vedúci oddelenia Digitálna audiovízia. Člen Komory reštaurátorov v špecializácii U13 – Reštaurovanie diel filmového umenia. Externý doktorand Ateliéru kameramanskej tvorby na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU. Venuje sa digitalizácii a digitálnemu reštaurovaniu kinematografických diel a obrazovej postprodukcii audiovizuálnych diel.

Zobraziť

Doc. PhDr. Martin Ciel, PhD

V roku 1986 ukončil štúdium filmovej vedy na Divadelnej fakulte VŠMU v Bratislave. Po štúdiu až do roku 1990 pôsobil v Kabinete divadla a filmu Umenovedného ústavu SAV v Bratislave. V rokoch 1990 až 1994 pôsobil v Slovenskom filmovom ústave ako vedúci oddelenia výskumu. Od roku 1998 je pedagógom na FTF VŠMU, na Katedre audiovizuálnych štúdií. Okrem toho absolvoval prednáškové cykly na FAMU a Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe, Masarykovej univerzite v Brne a Bieloruskej univerzite v Minsku. Zaoberá sa semiotikou filmu a súčasnými filmovými teóriami aplikovateľnými na analýzu filmového diela. Teoretické štúdie publikoval v rôznych odborných časopisoch a v zborníkoch, aj v zahraničí. Hlavné knižné práce: Film. Ilúzia a akcia (1992), Odborná reflexia filmu na Slovensku (1997), Pohyblivé obrázky (2007), Metódy a možnosti analýzy filmového obrazu (2011), Film a politika. Ideológia a propaganda v slovenskom filme 1939-1989 (2017).

Zobraziť

Mgr. Juraj Oniščenko, PhD.

Študoval filmovú vedu na Filmovej a televíznej fakulte VŠMU (2005) a filozofiu na UK v Prahe (2005). V roku 2012 obhájil dizertačnú prácu na Katedre estetiky Filozofickej fakulty UK v Bratislave. V súčasnosti pôsobí́ ako odborný asistent na Katedre estetiky Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Katedre audiovizuálnych štúdií Filmovej a televíznej fakulty VŠMU, kde vedie kurzy o estetike, teórii a dejinách svetového filmu. Zaoberá sa prienikmi medzi filmovou vedou, estetikou a filozofiou. Popri akademickej činnosti sa v SFÚ venuje aj edukácii pre verejnosť zostavovaním, kurátorovaním a lektorským vedením projektu venovanému dejinám kinematografie s názvom Filmový kabinet. Je spoluorganizátorom Medzinárodného filmového festivalu Cinematik Piešťany.

Zobraziť

Sponzori a partneri

Organizátor

Podujatie finančne podporili

Podujatie podporili