Film Institute, o.z.

Vzdelávacia, edičná, produkčná, distribučná a organizačná platforma založená za účelom výchovy a vzdelávania budúcich  filmových  profesionálov. Film Institute vydáva literatúru o filme a audiovízii, vytvára príležitostí pri výrobe, produkcii a distribúcii pôvodných kinematografických diel doma a v zahraničí. Zameriava sa na organizovanie filmových festivalov, prehliadok, konferencií a seminárov, ako aj kurzov pre záujemcov o filmové umenie a vedy o filme. Súčasťou našich aktivít je aj činnosť zameraná na prezentáciu, propagáciu a zvyšovanie povedomia o súčasnej slovenskej kinematografii v zahraničí.

Educational, publishing, production, distribution and organizational platform established to educate future film professionals. The Film Institute publishes film and audiovisual literature, creates opportunities for the production and distribution of original cinematographic pieces at home and abroad. We focus on organizing film festivals, conferences and seminars, as well as courses for those interested in film art and film studies. Part of our activities is also an activity focused on the presentation, promotion and raising awareness of contemporary Slovak cinema abroad.